Dyrektor szkoły podstawowej w Garbowie KONKURS na stanowisko

Dodane przez Władysława Janisz (Firma), Sobota, 25 Marzec, 2017  18:01
 • Telefon: 81 501 80 63
 • Lokalizacja: Lublin
 • Kategoria: Praca / Oferty pracy
 • Branża: Biuro / Administracja
 • Forma pracy: Pełny etat
 • Umowa: Umowa o pracę
 • Pracodawca:Urząd Gminy Garbów

Opis oferty pracy:

Jednostka ogłaszająca:
Wójt Gminy Garbów
Data ogłoszenia:
2017-03-10
Termin składania dokumentów:
2017-03-29
Wymagane wykształcenie:

I. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U z 2009 r. nr 184, poz.1436 oraz z 2011 r.

Nr 254, poz.1526) tj.

1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

3. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
Wymagania związane ze stanowiskiem:

4. posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5. zyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora

6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11. złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kuratorium Oświaty w Lublinie – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) (dotyczy osób urodzonych przed 1sierpnia 1972 r.) -w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej, dotyczy również osób niebędących nauczycielami

12. posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej - w przypadku osób niebędących nauczycielami

13. ukończyły studia magisterskie - w przypadku osób niebędących nauczycielami

14. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osób niebędących nauczycielami

15. mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych -

w przypadku osób niebędących nauczycielami

16. nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne -w przypadku osób niebędących nauczycielami.
Wymagane dokumenty:

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o

stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt. 3

5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświata,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dn.17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz.425,

z późn. zm.) -w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa a art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ((Dz. U z 2016 r., poz.1379 z późn. zm lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Miejsce składania dokumentów:

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Garbów” w terminie

do dnia 29 marca 2017r.godz1500 na adres:

Urząd Gminy Garbów

Ul. Krakowskie Przedmieście 50

21 – 080 GarbówW przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Uwagi:

O terminie i miejscu przeprowadzenia, postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Wójta Gminy Garbów.

Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Gminy Garbów

Podobne oferty pracy:

 • Lektor języka ukraińskiego, Polska Giełda Pracy Sp. z o. o.Lublin
 • Neurologopeda, Centrum LogopedyczneLublin
 • Specjalista ds. pośrednictwa pracy za granicą, Polska Giełda PracyLublin
 • Lektor Języka Angielskiego, Polska Giełda Pracy Sp. z o. o.Lublin
 • Logopeda, CentrumLublin
Napisz wiadomość
Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Dozwolone pliki: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
kod bezpieczeństwa Przepisz poprawnie kod z obrazka
 • Wypromuj
 • Zgłoś naruszenie
 • Drukuj ulotkę
 • Edytuj/usuń
Wyświetleń oferty: 101
Zgłoś opinie